Gebruiksvoorwaarden WiFi en internet Tandartspraktijk Roetink
• De gebruiker verklaart Tandartspraktijk Roetink nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van internet, draadloos netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of  andere storingen.
• Tandartspraktijk Roetink is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de gebruiker door het gebruik van WiFi. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar apparatuur.
• Tandartspraktijk Roetink biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
• De gebruiker mag WiFi of internet in Tandartspraktijk Roetink niet gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden en/of te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan.
• De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright.
• Tandartspraktijk Roetink neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server en/of internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
• Tandartspraktijk Roetink is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
• Het gebruik van WiFi en internet is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. In het belang van alle gebruikers is het niet toegestaan grote bestanden zoals bijvoorbeeld films en CD-image bestanden te down- dan wel te uploaden.
• Tandartspraktijk Roetink kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde. Tandartspraktijk Roetink behoudt zich het recht voor om hierbij, of om andere reden, de verbinding met WiFi/ internet en de gebruiker te blokkeren.
• Tandartspraktijk Roetink behoudt zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.

Door in te loggen op WiFi van Tandartspraktijk Roetink gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bevestigt u dat u deze te respecteren. Klik op "Verbinden" om toegang (4 uur per sessie) met het internet te maken.

 


Terms of use WiFi and internet Dental practice Roetink
• The user declares that he will never hold Tandartspraktijk Roetink responsible for any failure of the internet, wireless network and / or loss of data or loss of income due to technical or other disruptions.
• Tandartspraktijk Roetink is not responsible for any damage to hardware or software of the user through the use of WiFi. The user is responsible for the security of his or her equipment.
• Dental practice Roetink does not offer support when setting up a connection on third-party devices.
• The user may not use WiFi or internet in Tandartspraktijk Roetink to distribute and / or use spam, viruses and illegal software for items and / or activities that are not permitted by Dutch law.
• The user is obliged to adhere to the letter of the copyright law.
• Dental practice Roetink takes no responsibility for the information posted by the user on a server or internet. A user is entirely responsible for the information that is placed on the server and / or the internet. The content and purport of the text and images may under no circumstances be pornographic, discriminatory or otherwise offensive.
• Dental practice Roetink is not responsible for any claims arising from the user's activities.
• The use of WiFi and internet is based on a fair use policy. This means that no limit has been set on the amount of data that can be sent and received. In the interest of all users, it is not allowed to download or upload large files such as films and CD image files.
• Dental practice Roetink can intervene if significantly more data traffic is used than the average. Dental practice Roetink reserves the right to block the connection to WiFi / internet and the user, or for any other reason.
• Dental practice Roetink reserves the right to limit the bandwidth, apply filters and block so-called peer-to-peer connections. Even when specific websites are a heavy burden on the network, they can be blocked. These measures serve the interests of all users.

By logging in to Tandartspraktijk Roetink's WiFi you agree to these terms of use and you confirm that you respect them. Click on "Connect" to make access (4 hours per session) to the internet.